Прилепи и хора – живот под един покрив

Прилепи и хора – живот под един покрив

Проект по програма LIFE на ЕС

Насекомите са основен проблем в селското и горското стопанство. Всички европейски видове прилепи са насекомоядни и могат за един ден да изядат количество насекоми, равняващо се на 80-100% от телесната им маса. Поради това, прилепите са едни от най-полезните контролиращи числеността на насекомите организми. Привличането им в близост до обработваемите земи, би помогнало много на биологичното земеделие, тъй като те предоставят алтернативна борба с насекомите, а също са и източник на органичен тор. Възстановяването на водоизточници за домашните животни в близост до земеделски земи би привлякло редица видове, включително насекомите, което би довело до концентрирането им на тези места. Това предоставя ново ловно поле за прилепите. Те се хранят с комарите, които са преносители на заболявания по хората и животните. Подобряването на знанието на хората и промяната на тяхното отношение спрямо прилепите, е предпоставка за развитие на екотуризма.

ЖИВОТ ПОД ЕДИН ПОКРИВ цели да подобри природозащитния статут на девет вида прилепи, отбелязани в Директивата за местообитанията (Приложение II и IV) в осем ключови местообитания от Натура 2000 в България. Проектът ще подобри и поддържа местообитанията на прилепите за размножаване, хибернация и хранене, и ще регистрира заплахите от смущения през най-чувствителните за тях периоди. Дейностите по проекта включват предоставяне на нови убежища за прилепи под формата на къщички и други възможни алтернативи, възстановяване на естествени водоизточници, които ще привлекат насекоми, нужни за храна на прилепите, и охраняване на ключовите популации по време на хибернация и размножаване. Проектът цели да повиши обществената осведоменост, да промени нагласата на хората спрямо прилепите в положителна посока, да увеличи защитата на прилепите, включвайки професионалисти и доброволци, да подчертае икономическите ползи от прилепите за борба с насекомите. Ще се осигури публична информация за състоянието и числеността на всяка популация в съответните местообитания. В допълнение на Директивата за местообитанията, проектът подпомага с изпълнението на целите на Бернската конвенция, Стратегията за биоразнообразието и Планът за защита на прилепите на ЕС.

 • Най-малко 10% увеличение в популациите на деветте целеви вида прилепи в осемте ключови местообитания от Натура 2000 в България;
 • Подобрени хабитати за убежища, места за размножаване и хибернация на прилепите, поставяне на 560 нови изкуствени убежища в териториите, които проектът обхваща;
 • Подобрени водоизточници на 84 ключови места, важни за храненето на прилепите;
 • Увеличен успех в презимуването и отглеждането на малките на целевите видове;
 • Увеличение с 15% в броя на хората с позитивно отношение спрямо прилепите;
 • Образователните дейности да достигнат до поне 2 000 лица от местните общности и 150 професионални и непрофесионални спелеолози, местни бизнесмени, фермери, местни управници и научни работници в сферата на консервационната биология;
 • Поне 75 доброволци, студенти и спелеолози, обучени в сферата на опазването на прилепите, като голяма част от тях активно да участват в дейностите по проекта и неговите последващи дейности.
 • Публикуване на книга и ръководство относно опазването на прилепите и изграждане на множество табели и информационни табла в близост до основни пътища в България;
 • Подобрен обмен на информация и опит между опазващите прилепи организации в ЕС;
 • Публикуване на данни и заключения, получени в хода на проекта. Споделяне на тази информация с други места с подобни проблеми и заплахи за биоразнообразието.
 • Широкоух прилеп, Barbastella barbastellus
 • Пещерен дългокрил, Miniopterus schreibersii
 • Нощник на Бехщайн, Myotis bechsteinii
 • Остроух нощник, Myotis blythii
 • Дългопръст нощник, Myotis capaccinii
 • Голям нощник, Myotis myotis
 • Подковонос на Блази, Rhinolophus blasii
 • Южен подковонос, Rhinolophus euryale
 • Подковонос на Мехели, Rhinolophus mehelyi

Координатор: Fortis Visio Ltd

Асоцииран бенефициент: Science for Nature Foundation

Номер на проекта: LIFE17 NAT/BG/000602
Продължителност: 01-Август-2018 to 31-Юли -2023
Общ бюджет: 939,752.00 €
Принос на ЕС: 560,251.00 €