Мониторинг на биологичното разнообразие в Централен Балкан

Проектът е в изпълнение на една от главните цели на Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“, а именно: „Да се поддържа оптимално ниво на познание и дългосрочен мониторинг на биологичното разнообразие в парка“.
Видовете – обект на мониторинг, са бозайници, в т.ч. мечка, дива коза, лалугер, вълк, благороден елен, както и хищни птици, като скален орел, сокол скитник, белоопашат мишелов, белоглав лешояд и др.
Методи за мониторинг по проекта са:

  • Заснемане с фотокапани;
  • Проследяване с GPS предаватели;
  • Визуални наблюдения;
  • Картиране на важни местообитания на видове;
  • Анализ на полева информация.

С този проект Фондация „Наука за природата“ цели подобряване на опазването на редки и застрашени видове в парка чрез:

  • Проучване и мониторинг на популационното състояние на видовете;
  • Проучване и оценка на съвременните заплахи и влияния върху видовете;
  • Актуализиране и поддържане на база данни за биоразнообразието в парка.

Проектът се осъществява в рамките на споразумение за сътрудничество между Фондация „Наука за природата“ и Дирекция “Национален парк Централен Балкан“.

Снимка: Rupicarpa rupicarpa (Linnaeus, 1758), Рашид Рашид