Опазване на лалугера и неговите местообитания

Home / Опазване на лалугера и неговите местообитания
Опазване на лалугера и неговите местообитания

Накратко за лалугера
Лалугерът е дребен наземен бозайник от семейство „Катерици“. Живее на колонии, където прави сложна система от дупки и тунели, в които се укрива от хищници, ражда малки и презимува в хибернация. Той е ендемичен вид за Централна и Югоизточна Европа и в момента популацията му е фрагментирана и сериозно намалява в целия му ареал. Лалугерът е важна част от екосистемите, тъй като е в основата на хранителната верига и от наличието му зависят други популации на редки и застрашени видове като ловен сокол, царски орел, степен пор, пъстър пор, скален орел и др.

Проучвания
Екипът на Фондация „Наука за природата“ провежда проучване на разпространението на лалугерите в България от 2006 г. Регистрираните колонии на вида за последните 11 години са многобройни. За съжаление, не са малко и регистрираните изчезнали и унищожени лалугерови колонии. Данните от проучванията се съхраняват в националната база данни за лалугера, поддържана от д-р Йордан Кошев (ИБЕИ – БАН).
През 2017 г. стартира проучване на лалугерите в природните паркове „Витоша“, „Българка“, „Врачански Балкан“ и „Сините камъни“. През последните години благодарение на финансиране от оперативна програма „Околна среда 2007 – 2014“ бяха извършени дейности по възстановяване на лалугерите, чрез реинтродукция и подпомагане на планинското животновъдство. Предварителните резултати и намирането на жизнени колонии на лалугери в четирите парка от изследването показват успех на тези дейности. Изследването е част от дисертацията на Мария Качамакова (ИБЕИ – БАН) на тема „Адаптация на европейския лалугер (Spermophilus citellus) при транслокации на индивиди в България“.
Снимки от експедициите в четирите природни парка могат да бъдат намерени на следните линкове:
ПП „Врачански Балкан“ 
ПП „Българка“ 
ПП „Сините камъни“
ПП „Витоша“

Подобряване на местообитания
Ежегодният мониторинг на лалугеровата популация в НП „Централен Балкан“ показа, че колонията на вида в местност Параджика (Калофер) е на път да изчезне заради деградиране на местобитанието – обрастване с храсти, дървета и високи треви. В тази връзка, през 2010 и 2011 г. екип на Фондация „Наука за природата“, ИБЕИ – БАН и Зелени Балкани извършиха дейности по възстановяването на местообитанието, в т.ч. определяне на непригодните за използване от лалугерите площи поради обрастване; изчистване на шест пробни площадки чрез косене и изкореняване на дървета и храсти; издълбаване на дупки за първоначално заемане и укрития в новоизчистената площ. По този начин е увеличена подходящата площ за лалугеровата колония. В резултат броят на лалугерите нарасна и тяхното разпространение в местността Параджика се разшири. Седем години по-късно, през 2017 г., лалугерите все още обитават тази част от НП „Централен Балкан“.

Как да помогна?
Ако искате да помогнете за опазването на лалугерите в България, можете да го направите по няколко начина:

  • Споделете с нас Вашите наблюдения на лалугери на info@sciencefornature.org или телефон 0877764110. Те ще намерят място в националната база данни за вида и ще бъдат използвани за проучването и опазването му.
  • Ако забележите унищожаване на лалугерова колония, например чрез разораване, изгаряне или застрояване, моля, сигнализирайте на info@sciencefornature.org или телефон 0877764110. Ние ще се погрижим информацията да достигне до Регионалната инспекция по околната среда и водите и ще вземем мерки за предотвратяването на случващото се, възстановяване на местообитанието или спасяване на животните.
  • Можете да дарите пари за закупуване на земя с лалугерови колонии. На всеки събрани 500 лв. ние ще закупим 1 декар пасище, обитавано от лалугери. Целта на инициативата е да създадем мрежа от територии, в които видът е защитен от основни заплахи като разораване, опожаряване, залесяване и застрояване. Вашето дарение можете да направите тук.

 

Снимка: Рашид Рашид