Оценка на здравословното състояние на дървета

Оценка на здравословното състояние на дървета

През последните десетилетия, след продължителни периоди на засушаване и горещи вълни, в много страни се наблюдава масово съхнене на горите. Проучванията показват, че този патологичен процес е следствие не само на неблагоприятните климатични условия, но и на съчетаването им с вредни биотични фактори (предимно насекомни вредители и гъбни болести).

През 2016 г. година екип на Фондация „Наука за природата“ проведе пилотно проучване на здравословното състояние на горски участък в Рила.

Изследването използва комбинация от класически и иновативни методи за оценка на състоянието на дървостоя, като:

  • макроскопски анализ (оценка по външни признаци);
  • микроскопски анализ (определяне на видовата или родовата принадлежност на вредителя);
  • дендрохронологичен анализ (екстрахиране на данни от годишните пръстени);
  • заснемане и картиране с летателен апарат (за постигне на по-голяма прецизност при фитосанитарната оценка на много високи дървета и гъсти групи от смърч);
  • създаване на географска информационна система.

Резултатите от изследването сочат за 3 стресови периода в живота на дърветата. Първият период започва през 1913 г. и завършва през 1931 г. Вторият период обхваща годините от 1941 г. до 1948 г. Третият стресов период, който е най-продължителен, е след 1985 г. и с малки изключения продължава и през 2016 г. Климатичните условия (температурно-валежен режим) са основен растежен фактор за насаждението. Средните температури на въздуха през месец юни оказват най-съществено позитивно влияние върху индексите за радиалния прираст. С безспорно най-силно негативно влияние се открояват температурите за месец септември.

В изследваното насаждение са регистрирани няколко типа патогени:

  • Двудомна ръжда Melampsorella caryophyllacearum, причиняваща самодивска метла по елата;
  • Коренова гъба Heterobasidion annosum. В резултат на нейното развитие загниват корените и стъблото на значителна височина;
  • Припънка Armillaria ostoyae. Причинява бяло периферно гниене по корените на дърветата;
  • Насекомни вредители, като типографа Ips typographus, кривозъбия елов корояд Pityokteines curvidens, чиито каламитети причиняват масово съхнене и поваляне или пречупване на дървета от вятър или сняг.