План за действие за венерино пантофче

Асоциация Наука за природата започна изпълнение на проект „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.” по Договор № BG16M1OP002-3.020-0057-C01.

Проектът е в изпълнение на Тематична цел на Европейския фонд за регионално развитие Кохезионен фонд 06: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.) на Европейския съюз, Приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие по процедура Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 99 999.64 лв., от които 15% (14 999.95 лв.) национално и 85% (84 999.69 лв.) европейско съфинансиране.

Проектът включва изготвяне на план за действие за опазване на венериното пантофче (Cypripedium calceolus). Предвидено е широко обсъждане на плана със заинтересованите страни чрез провеждане на 1 обществено обсъждане. Общата продължителност е 44 месеца.

Изпълнението на проекта ще включва анализ на наличната информация за определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целевия вид от мрежата Натура 2000 за период от 10 години. За подготовка на плана ще бъде използвана цялата налична информация, събрана на територията на страната, съгласуваното Задание за разработване на план за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) в България. Планът за действие ще бъде разработен в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 5 от 1.08.2003 г.

Проектът е в изпълнение на мярка 20 от НПРД и ще допринесе за подкрепа на популациите на целевите видове.

Снимка: Cypripedium calceolus, Algirdas

Още на: https://cypripedium.sciencefornature.org/