План за действие за татарско диво зеле

Асоциация Наука за природата започна изпълнение на проект „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г.” по Договор № BG16M1OP002-3.020-0058-C01.

Проектът е в изпълнение на Тематична цел на Европейския фонд за регионално развитие Кохезионен фонд 06: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.) на Европейския съюз, Приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие по процедура Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 000.00 лв., от които 15% (15 000.00 лв.) национално и 85% (85 000.00 лв.) европейско съфинансиране.

Проектът включва изготвяне на план за действие за опазване на татарското диво зеле (Crambe tatria). Предвидено е обсъждане на плана със заинтересованите страни чрез провеждане на 1 обществено обсъждане. Общата продължителност е 44 месеца.

Изпълнението на проекта ще включва анализ на наличната информация за определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целевия вид от мрежата Натура 2000 за период от 10 години. За подготовка на плана ще бъде използвана цялата налична информация, събрана на територията на страната, съгласуваното Задание за разработване на план за действие за опазване на популациите на Татарско диво зеле (Crambe tataria) в България. Планът за действие ще бъде разработен в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 5 от 1.08.2003 г.

Проектът е в изпълнение на мярка 20 от НПРД и ще допринесе за подкрепа на популациите на целевите видове.

Снимка: Crambe tatria, Petr Filippov

Още на: https://crambe.sciencefornature.org/