Хабитат Сакар

Асоциация Наука за природата започна изпълнението на проект „Хабитат Сакар“ по Договор № BG16M1OP002-3.028- 0001-C01.

В изпълнението на проекта Асоциацията си партнира с Община Свиленград.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.) на Европейския съюз, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2”. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665.75 лв., от които 15 % (685 899,86 лв.) национално и 85 % (3 886 765,89 лв.) европейско съфинансиране.

Проектът включва изпълнението на 16 дейности:

Дейност 1. Провеждане на наблюдения на целеви видове земноводни и влечуги и техните местообитания;

Дейност 2. Провеждане на наблюдения на целеви видове прилепи и техните местообитания;

Дейност 3. Създаване на подходящи местообитания за целеви видове прилепи – предоставяне на изкуствени убежища;

Дейност 4. Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни;

Дейност 5. Изпълнение на противопожарни дейности – прочистване на пътища и просеки;

Дейност 6. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми;

Дейност 7. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – модифициране на стари и изоставени сгради;

Дейност 8. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – оформяне на естествени понижения в релефа;

Дейност 9. Маркиране на биотопни дървета;

Дейност 10. Изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали;

Дейност 11. Работа със заинтересовани страни;

Дейност 12. Информационна кампания в медиите, насочена към заинтересованите страни;

Дейност 13. Таблети с вградено образователно мобилно приложение;

Дейност 14. Изпълнение на мерки за информация и комуникация;

Дейност 15. Спомагателни дейности – осигуряване на правна помощ;

Дейност 16. Организация и управление на проекта.

Общата продължителност е 38 месеца.

Снимка: Mauremys rivulata, Yuvalr