Реинтродукция на ловния сокол в България

Накратко за ловния сокол (Falco cherrug)
Ловният сокол е един от трите „едри“ сокола, срещащи се у нас. Той се е приспособил да ловува ниско над земята в открити терени с ниска растителност. Храни се с дребни гризачи, сред които е и лалугерът, но също и с малки и средни по размер птици, например гълъби. Гнездовият му ареал е от Централна Европа до Източна Азия. През зимата някои птици отлитат до Африка, Близкия изток и Южна Азия. Той не строи гнездата си сам, а заема вече изградени предимно от гарвани и мишелови по дървета и скали.
Ловният сокол е рядък вид, който е включен в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN), в категорията “Застрашен”. В българската Червена книга е вписан със статут на „Критично застрашен“. Това означава, че са необходими спешни мерки за опазването му на национално и международно ниво.
Причините за намаляване и изчезване на сокола като гнездящ в България са от антропогенен характер. Те са комплексни и се появяват още в началото на 20-ти век, когато започва национална кампания за унищожаване на хищните птици, които тогава попадат в категорията „вреден дивеч“.

Десетки хиляди птици са били отстрелвани годишно. По данни от Българския ловно-рибарски съюз само през 1957 г. са избити 70000 хищни птици. По-късно, от средата на 20-ти век започва масово разораване на пасищата и превръщането им в обработваема земя, където ловните соколи все по-рядко намират храна (в т.ч. лалугери). В обработваемите земи се използват забранените вече органохлорни пестициди (ДДТ), които действат изключително негативно на размножителните способности на хищните птици. В допълнение на това започва и мащабно пресушаване на влажните зони, в които соколите ловували водоплаващи птици. През 70-те години на 20-ти век вече драстично намалялата популация се изправя пред нов проблем – улов на соколи за целите на соколарството. Така в продължение на около 100 години в резултат на човешка дейност се стига до почти пълно изчезване на гнездящите ловни соколи в България в началото на 21-ви век.

Какво е реинтродукция?
Реинтродукциите са процес на връщане на видове в места, от които те са изчезнали. Възстановяването на размножаващи се стабилни във времето популации е тяхна крайна цел. Те са мощен инструмент за опазването на видове и една от шестте стратегии при опазването на биологичното разнообразие според българското законодателство. За успешната реинтродукция са необходими много неща – проучвания, време, финансиране, късмет, ентусиазъм, постоянство. Това казват ръководствата за транслокация на видове на Световния съюз за защита на природата (IUCN).

Какво правим ние?
Заемайки се с възстановяването на гнездящата популация на ловния сокол в България, ние от Фондация „Наука за природата“ и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН следваме най-добрите практики в тази дейност.

Проучване
От 2006 до 2010 г. проучихме всички исторически находища на ловни соколи в страната ни. Проверихме за присъствие на соколите и в най-добрите местообитания за вида днес. Въпреки всички усилия не открихме гнездящи ловни соколи! Това ни накара да мислим, че реинтродукцията е необходимата и важна дейност за опазването на този вид у нас.
В резултат на тези изследвания подготвихме документ, наречен „Предпроектно проучване във връзка с реинтродукция на ловни соколи в България“. Документът разглежда всички аспекти в процеса на възстановяване на популацията на вида у нас, като:

  • Историческия популационен статус на вида;
  • Причините за намаляването и изчезването му като гнездящ;
  • Възможностите за естествено връщане на ловните соколи у нас;
  • Биологията и хабитатните изисквания на вида;
  • Пригодността на 15 района от територията на страната във връзка с повторно връщане на птици в тях;
  • Най-добрите практики и методи при реинтродкукции на хищни птици;
  • Таксономичния статус на ловния сокол и съвременните познания за географките различия в популацията на вида;
  • Ефекта върху дивата популация от евентуална международна транслокация на млади ловни соколи;
  • Сроковете за създаване на група от дивогнездящи ловни соколи след разселване на определен брой екземпляри;
  • Критериите за оценяване на успеха на евентуална реинтродукциия на вида.

Пилотни освобождавания на ловни соколи в България
През 2011 г. започнахме разселването на излюпените малки в природата. За 4 години успяхме да освободим в природата 17 млади ловни сокола. Това бяха пилотни реинтродукции, при които повечето птици бяха екипирани със сателитни предаватели, които да ни покажат какво се случва със соколчетата в дивата природа – колко от тях оцеляват, какви са причините за смъртност при вида, какви местообитания предпочитат. Местата на освобождаването бяха Национален парк „Централен Балкан”, Тракийската низина (с. Малко Кадиево) и Котленски Балкан.

Резултатите са налице. Наблюденията върху нашите птици показаха, че оцеляемостта им е такава, каквато е и на соколчета, отгледани от диви родители (данни от Словакия, Унгария, Румъния и Украйна). Соколите, пуснати от нас, се връщат на мястото на освобождаването им през следващите години, за да търсят партньор за размножаване. Поради липсата на други соколи, те не успяват да създадат двойка и гнездо засега.
Популационният модел, който изработихме на база на наличните данни, показа, че трябва да се освобождават поне по 20 малки всяка година в продължение на 5 години, за да се възстанови популацията в България.

Размножителна програма
Създадохме размножителна програма от птици с европейски произход, чието поколение да връщаме в природата. Три размножаващи се двойки всяка година отглеждат по 10 – 15 малки, готови за освобождаване. Програмата функционира благодарение на Пламен Паскалев, член на управителния съвет на Български соколарски съюз, чиито доброволни усилия и знания в отглеждането на хищни птици са уникални за България.

Изкуствени гнезда
Тъй като ловните соколи не строят гнезда, а разчитат на вече построени от други птици, това често е лимитиращ фактор за срещането на вида в определени райони. С цел да намалим действието на този фактор поставихме изкуствени гнезда в Североизточна България, където беше установено, че ловни соколи се срещат редовно през зимата, но липсват достатъчно гарвани и мишелови, които да предоставят естествена гнездова база. Дейността се извърши в партньорство с Националната електрическа компания, които разрешиха поставянето на гнездилки по стълбовете от високоволтовата електрическа мрежа в Добруджа. Подобни стълбове през последните години са основно гнездово местообитание на ловните соколи в Унгария, Словакия, Сърбия и Украйна.

Работни срещи и конференции
Разпознавайки нуждата от координирано и научнообосновано опазване на вида в България, ние организираме редовни работни срещи и конференции, в които участват всички заинтересовани от опазването на ловния сокол в България и Европа организации и експерти.

Информационна кампания
Опазването на природата и видовете е ефективно, единствено ако в него е въвлечена широката общественост. Колкото повече хора знаят за проблемите в природозащитата и нуждата от опазването на биологичното разнообразие, толкова по-лесно се намират решения. Разпространението на информационни материали и провеждането на кампании е основен инструмент на фондацията ни в изпълнение на нейната мисия.

План за действие за опазване на ловния сокол в България
Представител на екипа на Фондация „Наука за природата“ и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания участва като автор в Националния план за действие за опазване на ловния сокол в България за периода 2013 – 2022 г. Планът е главен стратегически документ, описващ в детайли необходимите дейности за подобряване на консервационния статус на вида в България. Той беше приет от Министерството на околната среда и водите през 2013 г. Документът може да бъде изтеглен от тук.

Как да помогна?
Осиновяване
Може да осиновите някой от соколите от размножителната ни програма и да поемете издръжката на птицата за една година. Храната на 1 индивид за година струва 800 лв.

Дарения
Дарения за опазването на ловния сокол могат да се правят тук. От нас ще получите договор за дарение и подарък сувенир.

Закупуване на фланелки и сувенири
Можете да си закупите фланелки, тефтери, картички и чаши с логото на проекта за ловния сокол. Получените средства ще се използват за работата по реинтродукция на ловните соколи в природата. Материалите ще можете да разгледате скоро в нашия онлайн магазин.