Хабитат Дунав

Асоциация Наука за природата започна изпълнението на проект “Хабитат Дунав” по Договор № BG16M1OP002-3.030-0002-C01.

В изпълнение на проекта Асоциацията си партнира с Община Белене.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.) на Европейския съюз, приоритетна ос “НАТУРА 2000 и биоразнообразие” по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол”. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на  800 000.00 лв., от които 15% (120 000.00 лв.) национално и 85% (680 000.00  лв.) европейско съфинансиране.

Проектът включва изпълнението на 12 дейности:

Дейност 1. Провеждане на наблюдения на целеви видове земноводни и влечуги и техните местообитания;

Дейност 2. Провеждане на наблюдения на целеви видове прилепи и техните местообитания;

Дейност 3. Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни;

Дейност 4. Почистване на инцидентно попаднали отпадъци в границите на местообитанията на целевите видове земноводни и влечуги;

Дейност 5. Изпълнение на противопожарни дейности – прочистване на пътища;

Дейност 6. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми;

Дейност 7. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – оформяне на естествени понижения в релефа;

Дейност 8. Изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали;

Дейност 9. Работа със заинтересованите страни;

Дейност 10. Изпълнение на мерки за информация и комуникация;

Дейност 11. Спомагателни дейности – осигуряване на правно и юридическо обслужване;

Дейност 12. Организация и управление на проекта.

Общата продължителност е 33 месеца.

Снимка: Bombina bombina, Benny Trapp