План за действие за пеперудата Catopta thrips

Асоциация Наука за природата започна изпълнение на проект „Разработване на план за действие за опазване на популациите на пеперудата Catopta thrips за периода 2019 – 2028 г.” по Договор № BG16M1OP002-3.020-0053-C01.

Проектът е в изпълнение на Тематична цел на Европейския фонд за регионално развитие Кохезионен фонд 06: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.) на Европейския съюз, Приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие по процедура Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 299 998.98 лв., от които 15% (44 999.85 лв.) национално и 85% (254 999.13лв.) европейско съфинансиране.

Проектът включва изготвяне на план за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips. Предвидено е широко обсъждане на плана със заинтересованите страни чрез провеждане на 2 обществени обсъждания в различни точки от страната. Общата продължителност е 44 месеца.

Изпълнението на проекта ще включва анализ на наличната информация за определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целевия вид от мрежата Натура 2000 за период от 10 години. За подготовка на плана ще бъде използвана цялата налична информация, събрана на територията на страната, съгласуваното Задание за разработване на план за действие за опазване на популациите на пеперудата Catopta thrips в България. Планът за действие ще бъде разработен в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 5 от 1.08.2003 г.

Проектът е в изпълнение на мярка 20 от НПРД и ще допринесе за подкрепа на популациите на целевите видове.

 

Снимка: доц. д-р Стоян Бешков – Национален природонаучен музей при БАН

Още на: https://catopta.sciencefornature.org/